CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | HOME | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Literature > Terms > fanglüe]

Chinese Literature
fanglüe 方略 military annals


The fanglüe 方略 "military annals" are chronicles of the main campaigns of the Qing dynasty 清 (1644-1911). They are written in the style of topically arranged histories (jishi benmo 紀事本末) and include selected memorials and edicts from the military archive (fanglüeguan 方略館), which was directly subordinated to the Grand Secretariat (neige 内閣). The fanglüe were invented by Qing period historiographers in praise of the military campaigns of the Manchu Banners. A lot of military annals have the title of Pingding... fanglüe 平定…方略 "Military annals of the pacification of...", but not all of them. In a narrower sense, only books compiled by the fanglüeguan are military annals. Yet there are a lot of privetly written books imitating the style of the official military annals that are often included into the wider corpus of fanglüe style annals.
The following table provides an overview of the Qing period fanglüe annals. Not all of them have an official character. If a fanglüe book is rather to be rated as a private compilation, there is a remark. The three largest modern collectanea of military annals are Qingdai fanglüe quanshu 清代方略全書, ed. Beijing: Beijing tushuguan chubanshe 2010 (QDFLQS, includes 24 books); Zhongguo fanglüe congshu 中國方略叢書, ed. Taibei: Chengwen chubanshe 1961-1971 (ZGFLCS, includes 34 books in two series); and Qingdai fanglüe congshu 清代方略叢書, published in a digital version by Airusheng muzhi ziliao ku 愛如生拇指資料庫 (QDFLCS, includes 9 books).


書名 title responsible compiler / author campaign and remarks
Nurhaci to Shunzhi
皇清開國方略 Huang-Qing kaiguo fanglüe 阿桂 Agūi Founding the Qing empire (in the Siku quanshu categorized as "annals")
QDFLCS, QDFLQS, ZGFLCS 1
平定察哈爾方略 * Pingding Chahar fanglüe 勒德洪 Ledehung War against Ligdan Khan and his successors between 1626 and 1672
QDFLQS
閩海紀略 * Minhai jilüe anon. War against the Southern Ming in Fujian and Taiwan
粤滇紀略 * Yue-Dian jilüe "九峰居士 Jiufeng jushi" War against the Southern Ming in Guangdong and Yunnan
Kangxi reign
平定三逆方略 Pingding sanni fanglüe 勒德洪 Ledehung War against the Three Feudatories of Wu Sangui 吳三桂, Shang Kexing 尚可喜 and Geng Jingzhong 耿精忠
QDFLCS, QDFLQS
征西紀略 * Zhengxi jilüe 陸楣 Lu Mei War against the Three Feudatories of Wu Sangui 吳三桂, Shang Kexing 尚可喜 and Geng Jingzhong 耿精忠
平定海寇方略 * Pingding haikou fanglüe War against the Zheng family 鄭 in Taiwan 1679 to 1684
QDFLQS
親征平定朔漠方略 Qinzheng pingding shuomo fanglüe 溫達 Wenda War against Galdan in Dzungaria 1677-1687
QDFLCS, QDFLQS, ZGFLCS 2
平定羅刹方略 * Pingding Luosha fanglüe coll. Border conflicts with Russia before the treaty of Kiakhta
QDFLCS
in Xuxiu siku quanshu
Yongzheng reign
平臺紀略 Ping Tai jilüe 藍鼎元 Lan Dingyuan Revolt of Zhu Yigui 朱一貴 in Taiwan 1721-1723
東征集 Dongzhengji 藍鼎元 Lan Dingyuan Revolt of Zhu Yigui 朱一貴 in Taiwan 1721-1723
平苗紀略 * Ping Miao jilüe 方顯 Fang Xian Miao rebellions in Guizhou 1726
QDFLQS
Qianlong reign
平定金川方略 Pingding Jinchuan fanglüe 來保 Laiboo Rebellion of Greater Jinchuan (eastern Tibet, 1st Jinchuan War) 1747-1749
QDFLCS, QDFLQS
平定兩金川方略 Pingding Liang Jinchuan fanlüe 阿桂 Agūi Rebellion of Greater and Lesser Jinchuan (2nd Jinchuan War) 1771-1776
QDFLCS, QDFLQS
平定準噶爾方略 Pingding Zhungar fanglüe 傅恒 Fuheng War against Tsewang Rabtan and Amursana in Dzungaria 1700-1757
QDFLCS, QDFLQS
新疆外藩紀略 * Xinjiang waifan jilüe "椿園氏 Chunyuan shi" Description of Dzungharia and the Tarim Basin
征緬紀略 * Zheng Mian jilüe 王昶 Wang Chang Campaigns against Burma
綏緬紀事 * Sui Mian jishi Anon. Campaigns against Burma
剿捕臨清逆匪紀略 Jiaobu Linqing nifei jilüe 舒赫德 Šuhede Wang Lun's 王倫 rebellion in Linqing, Shandong 1774
QDFLQS, ZGFLCS 2
蘭州紀略 Lanzhou jilüe 阿桂 Agūi Su Sishisan's 蘇四十三 muslim revolt in Gansu 1781
QDFLQS
石峰堡紀略 Shifengbao jilüe coll. Tian Wu's 田五 muslim revolt in Gansu 1784
QDFLQS
平定臺湾紀略 Pingding Taiwan jilüe coll. Lin Shuangwen's 林爽文 revolt in Taiwan 1786-1788
QDFLQS
安南紀略 * Annan jilüe coll. Annam (internal dynastic troubles) 1788-1791
QDFLQS
巴勒布紀略 * Balebu jilüe coll. Nepalese invasion of Tibet (1st Gurkha War) 1788
QDFLQS
廓爾喀紀略 * Gurkha jilüe 保泰 Bootai Nepalese invasion of Tibet (2nd Gurkha War) 1791-93
QDFLQS
平苗紀略 * Ping Miao jilüe 鄂輝 Ohūi Miao rebellions in Guizhou 1795
Jiaqing and after
平海紀略 * Ping hai jilüe 溫承志 Wen Chengzhi Campaign against pirates 1809
平定教匪紀略 * Pingding jiaofei jilüe 拖津 Tojin Rebellion of the Heavenly Order Sect of Lin Qing 林清 in 1813
QDFLQS, ZGFLCS 2
in Xuxiu siku quanshu
剿平三省邪匪方略 * Jiaoping sansheng xiefei fanglüe 慶桂 Cinggūi White Lotus rebellion 1796-1809
QDFLCS, QDFLQS, ZGFLCS 2
in Xuxiu siku quanshu
平定教匪紀事 * Pingding jiaofei jishi 勒保 Leboo White Lotus rebellion 1796-1809
ZGFLCS 2
勘靖教匪述編 * Kanjing jiaofei shubian "石香村居士 Shixiangcun jushi" White Lotus rebellion 1796-1809
ZGFLCS 2
平定回疆剿擒逆裔方略 * Pingding huijiang jiaoqin niyi fanglüe 曹振鏞 Cao Zhenyong Rebellion of Jahāngīr in Xinjiang 1820-1828
QDFLCS, QDFLQS
剿平粤匪方略 * Jiaoping Yuefei fanglüe 奕訢 Isin Taiping rebellion 1851-1864
QDFLQSm ZGFLCS 1
in Xuxiu siku quanshu
粵東剿匪紀略 * Yuedong jiaofei jilüe 陳坤 Chen Kun Taiping rebellion 1851-1864
平定粵匪紀略 * Pingding Yuefei jilüe 杜文瀾 Du Wenlan Taiping rebellion 1851-1864
粵匪紀略 * Yuefei jilüe 1) 姚憲之 Yao Xianzhi,
2) 蕭盛遠 Xiao Shengyuan,
3) 張曉秋 Zhang Xiaoqiu
Taiping rebellion 1851-1864
平浙紀略 * Ping Zhe jilüe 秦湘業 Qin Xiangye, 陳鐘英 Chen Zhongying Taiping rebellion 1851-1864 in Zhejiang
剿平捻匪方略 * Jiaoping Nianfei fanglü 奕訢 Isin Nian rebellion 1853-1868
QDFLQS, ZGFLCS 1
平捻紀略 * Ping Nian jilüe 李鶴年 Li Hongnian Nian rebellion 1853-1868
淮軍平捻記 * Huaijun ping Nian ji 周世澄 Zhou Shicheng Nian rebellion 1853-1868 in Jiangsu
豫軍紀略 * Yujun jilüe 尹耕云 Yin Gengyun Nian and Taiping rebellions
湘軍志 * Xiangjunzhi 王闓運 Wang Kaiyun Nian and Taiping rebellions
湘軍記 * Xiangjunji 王定安 Wang Dingan Nian and Taiping rebellions
淄川靖匪記 * Zichuan jingfei ji 張錫綸 Zhang Xilun Rebellion of the Nian in Shandong in 1865
平定陝甘新疆回匪方略 * Pingding Shaan-Gan-Xinjiang huifei fanglüe 奕訢 Isin Muslim separatism in the west 1862-1879
QDFLQS, ZGFLCS 1
平定關隴紀略 * Pingding Guanlong jilüe 易孔昭 Yi Kongzhao, 胡孚駿 Hu Fujun Muslim separatism in the west 1862-1879
平定雲南回匪方略 * Pingding Yunnan huifei fanglüe 奕訢 Isin Muslim insurgencies of Yunnan 1851-1872
QDFLQS, ZGFLCS 1
平定貴州苗匪紀略 * Pingding Guizhou Miaofei jilüe 奕訢 Isin Miao rebellions in Guizhou 1854-1861
QDFLQS, ZGFLCS 1
綏邊紀略 * Suibian jilüe 史致康 Shi Zhikang XXgeneral treatise on border defenseXX
辛亥定變紀略 * Xinhai dingbian jilüe 張開枚 Zhang Kaimei rebellion of Liu Xianjun 劉先俊 in Dihua 迪化 in 1911

* not inluded in the Siku quanshu 四庫全書
semi- or non-official compilation

Chinese literature according to the four-category system

July 11, 2010 © Ulrich Theobald · Mail