CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | HOME | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > History > Northern Wei > emperors and rulers]

Chinese History - Rulers of the Northern Wei Dynasty 北魏 (386-534)

Northern Wei Dynasty 北魏 (386-534)
Capital: Pingcheng 平城 (modern Taiyuan 太原, Shanxi), later Luoyang 洛陽 (modern Luoyang, Henan)
Ethnicity: Xianbei 鮮卑, clan or subtribe Tuoba 拓跋
dynastic title {temple name}
-----reign periods
personal name
Beiwei Daowudi 北魏道武帝 {Taizu 太祖} (r. 376/386-408)
-----Dengguo 登國 386-395
-----Huangshi 皇始 396-397
-----Tianxing 天興 398-403
-----Tianci 天賜 404-408
386 King of Dai 代, then of Wei 魏
Tuoba Gui 拓跋珪
Beiwei Mingyuandi 北魏明元帝 {Taizong 太宗} (r. 409-423)
-----Yongxing 永興 409-413
-----Shenrui 神瑞 414-415
-----Taichang 泰常 416-423
Tuoba Si 拓跋嗣
Beiwei Taiwudi 北魏太武帝 {Shizu 世祖} (r. 423-451)
-----Shiguang 始光 424-427
-----Shenjia 神[鹿/加] 428-431
-----Yanhe 延和 432-434
-----Taiyan 太延 435-439
-----Taiping zhenjun 太平真君 440-450
-----Zhengping 正平 451

Dynasty renamed Wei 魏.
Tuoba Tao 拓跋燾
The Prince of Nan'an 南安王 (r. 452)
-----Yongping 永平 ( Chengping 承平) 452
Tuoba Yu 拓跋余
Beiwei Wenchengdi 北魏文成帝 {Gaozong 高宗 I} (r. 452-465)
-----Xing'an 興安 452-453
-----Xingguang 興光 454
-----Taian 太安 455-459
-----Heping 和平 460-465
Tuoba Jun 拓跋濬
Beiwei Xianwendi 北魏獻文帝 {Xianzu 顯祖} (r. 465-470)
-----Tianan 天安 466
-----Huangxing 皇興 467-470
Tuoba Hong 拓跋弘
Beiwei Xiaowendi 北魏孝文帝 {Gaozong 高宗 II} (r. 471-499)
-----Yanxing 延興 471-475
-----Chengming 承明 476
-----Taihe 太和 477-499
Capital shifted to Luoyang; adopted surname Yuan 元.
Yuan Hong 元宏
Beiwei Xuanwudi 北魏宣武帝 {Shizong 世宗} (r. 499-515)
-----Jingming 景明 500-503
-----Zhengshi 正始 504-507
-----Yongping 永平 508-511
-----Yanchang 延昌 512-515
Yuan Ke 元恪
Beiwei Xiaomingdi 北魏孝明帝 {Suzong 肅宗} (r. 515-528)
-----Xiping 熙平 516-517
-----Shengui 神龜 518-519
-----Zhengguang 正光 520-524
-----Xiaochang 孝昌 525-527
-----Wutai 武泰 528

Counter-Emperors
Poliuhan Baling 破六韓拔陵 (also written 破落汗 Poluohan, 523-525)
-----Zhenwang 真王 523-525
Moxi Niansheng 莫析念生 (524-527)
-----Tianjian 天建 (524-527)
Du Luozhou 杜洛周 525-528
-----Zhenwang 真王 (525-528)
Xianyu Xiuli 鮮于修禮 (526)
-----Luxing 魯興 526
Ge Rong 葛榮 (526-528)
-----Guang'an 廣安 526-528
Moqi Chounu 萬俟醜奴 (528-530)
----Shenshou 神獸 (Shenhu 神虎) 528-530
Yuan Xu 元詡
Beiwei Xiaozhuangdi 北魏孝莊帝 {Jingzong 敬宗} (r. 528-529)
-----Jianyi 建義 528
-----Yongan 永安 528-529
Yuan Ziyou 元子攸
The Prince of Changguang 長廣王, Prince of Donghai 東海王 (r. 530)
-----Jianming 建明 530
Yuan Ye 元曄
The First Deposed Emperor (Qianfeidi) of Northern Wei 北魏前廢帝, Beiwei Jiemindi 北魏節閔帝, Prince of Guangling 廣陵王 (r. 531)
-----Putai 普泰 531
Yuan Gong 元恭
The Later Deposed Emperor (Houfeidi) of Northern Wei 北魏後廢帝, Prince of Anding 安定王 (r. 531)
-----Zhongxing 中興 531
Yuan Lang 元朗
Beiwei Xiaowudi 北魏孝武帝, Beiwei Chudi 北魏出帝, Prince of Pingyang 平陽王 (r. 532-534)
-----Taichang 太昌 532
-----Yongxing 永興 532
-----Yongxi 永熙 532-534
Yuan Xiu 元脩
534 Northern Wei empire divided into Eastern Wei 東魏 (534-550) and Western Wei 西魏 (535-556).

Source:
Zhonguo lishi da cidian bianzuan weiyuanhui 中國歷史大辭典編纂委員會 (ed. 2000), Zhongguo lishi da cidian 中國歷史大辭典, Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, vol.2, pp. 3320, 3322, 3324,3326.


Map and Geography


Event History


Emperors and Rulers

(Jin)
Government and Administration

(Jin)
Literature and Philosophy


Religion

(Jin)
Technology and Inventions


Economy

(Jin)
Arts

June 22, 2013 © Ulrich Theobald · Mail